ALMINDELIGE BETINGELSER VED UDLEJNING

1. Campingpas er frivilligt, der skal forevises gyldig ligitimation ved ankomst.

2. I lejeperioden er lejeren ansvarlig for det lejede og er erstatnings pligtig for skader forvoldt på campinghytten, eller dennes inventar. Eventuelle beskadigelser skal omgående anmeldes til udlejeren med henblik på afregning herfor inden afrejsen.

3. Ved fraflytning skal service og inventaret afleveres i samme rengjorte stand som ved overtagelsen. Ovnen og grill skal rengøres og skraldespande skal være tømte. Er disse krav ikke opfyldt ved afrejse eftersendes regning for det manglede.

4. Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af skadedyr (myrer, insekter, ørentviste, hvepse m.v.) i eller ved campinghytten.

5. Udlejer påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader (installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.), men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

6. Afbestilling kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er udlejeren i hænde.

Ved afbestilling gælder følgende:

A. Ved afbestilling mere end 45 dage før ankomst godtgøres hele beløbet med fradrag af et administrationsgebyr på Kr. 500,00.

B. Ved afbestilling mellem 45 og 15 dage før ankomst tilbagebetales 50% af lejebeløbet

C. Ved afbestilling mindre end 15 dage før ankomst mistes hele det indbetalte beløb.